Die historische Rauchbierbrauerei

“Hirara”

Adresse
2-5-20 Sumikawa 3jo, Minami-ku, Sapporo-shi,
005-0003 Hokkaido
- Japan

“Hirara”

2-5-20 Sumikawa 3jo, Minami-ku, Sapporo-shi,
005-0003 Hokkaido